Baby Names and Name Generators
Start over

Names That Rhyme With SammWhat Does Samm Mean?

"Samm \s(a)-mm\ as a boy's name is a variant of Sam. See for origin and meaning of Samm.

The baby name Samm sounds like Samy, Sami and Sammy. Other similar baby names are Cam, Haim, Ham, Kam, Naim, Ram, Rama, Rahm, Rami, Ramy, Saad, Sage, Said, Sail, Salem, Salim, Sal, Sammie, Sammey, Shem, Saul, Sima, Syms, Simms, Sim, Symms, Slim, Tam and Tomm."
What Does Samm Mean?
"Samm \s(a)-mm\ as a boy's name is a variant of Sam. See for origin and meaning of Samm.

The baby name Samm sounds like Samy, Sami and Sammy. Other similar baby names are Cam, Haim, Ham, Kam, Naim, Ram, Rama, Rahm, Rami, Ramy, Saad, Sage, Said, Sail, Salem, Salim, Sal, Sammie, Sammey, Shem, Saul, Sima, Syms, Simms, Sim, Symms, Slim, Tam and Tomm."